Teftiş Standartları

Teftişte insan odaklı bir anlayış benimsenir. Bu çerçevede, teftiş edilenlerin gözlenmesi ve değerlendirilmesi “teftişte insan odaklılığın” gereğidir. Vergi Müfettişi teftişin doğası gereği, yalnız kayıt, defter ve belgeler üzerinde araştırma yapmakla yetinmez, farklı kaynaklardan da araştırma yapmak suretiyle teftiş edilen birim hakkında kanaat ve bilgi sahibi olur. Bu amaçla anket, görüşme gibi tekniklere başvurulabilir. Teftişte derinlik esas olup, bunun için hatalı bir işlemi hemen yanlış kabul etmek yerine, hatanın mahiyetini ve nerelere sirayet ettiğini tam olarak kavramak gerekir. Ayrıca, konu ilgili memura sorulup, görüşü alınmadan eleştiri yapılmaz. Teftiş, birimin işlem akışının tümünü kavrayacak kapsamda, ancak risk odaklı yapılır. Birimin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek durumlar ile birimin kaynaklarına ve varlıklarına yönelik mevcut ve potansiyel riskler uygun metotlar kullanılarak sistematik şekilde değerlendirilir, riskli durumlara karşı öneriler geliştirilir.

Teftişin yürütülmesi veya görevin niteliğinin gerektirdiği bazı durumlar hariç, teftiş edilen birimin icrai faaliyetlerine müdahale edilmemesi ve icrai konularda şifahi talimat verilmemesi esastır. Diğer taraftan Vergi Müfettişi çalışma yeri ve diğer ihtiyaçların temininde Dairenin iş ve işlem akışı ile yerleşim düzeninin bozulmamasına azami özen gösterir. Önceki teftiş raporlarında tenkit edilen hususların yerine getirilip getirilmediği, eleştirilen hususların tekrarlanıp tekrarlanmadığı değerlendirilir, varsa uymama gerekçeleri araştırılır, gerekirse öneriler geliştirilir.