Başkanın Mesajı

Sayın İnternet Kullanıcısı,

Devletler sundukları kamu hizmetini finanse edebilmek için gelire ihtiyaç duymaktadırlar. “Yönetmek harcamaktır.” sözüyle ifade edildiği gibi etkin bir kamu yönetiminin ortaya konulabilmesi için bazı kamu harcamalarının yapılması gerekmektedir. İşte bu harcamalar yapılırken kullanılan en büyük kaynak vergi gelirleridir.

Anayasamızda hüküm altına alındığı üzere herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mâlî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Ancak Devlet, kişiler üzerinde oluşan bu vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı sağlamakla görevlidir. Maliye politikasının sosyal amacı olarak da ifade edebileceğimiz adaletli ve dengeli bir vergi sisteminin oluşturulması ancak etkin bir vergi denetim sisteminin varlığı halinde mümkündür.

Etkin bir vergi denetim sistemi oluşturulması hedefine yönelik olarak 10 Temmuz 2011 tarihinde 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. Vergi Denetim Kurulu; vergi incelemesi, teftiş, denetim ve soruşturma görev ve yetkilerini haiz olup kayıtdışılık ve yolsuzlukla mücadelede etkin bir rol üstlenmektedir.

Kuruluşunun altıncı yılını tamamlamak üzere olan Başkanlığımız köklerini, üstün hizmet ve başarı ile görevlerini yerine getirmiş olan Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ve Vergi Denetmenleri Büro Başkanlıklarının tecrübe ve birikimlerinin bir araya getirilmesinden almaktadır.

Vergi Denetim Kurulu, kuruluşundan itibaren 6 yıllık zaman zarfında ülke genelinde 29 ilde oluşturulan 45 Grup Başkanlığı ile teşkilat yapısını güçlendirmiştir. Öte yandan Kurulumuz, kurumsal tecrübe ve birikimlerin özsaygısı yüksek, ahlaki ve bilimsel değerlere bağlı genç ve dinamik kuşaklara aktarılması amacıyla yaklaşık 5.000 Vergi Müfettiş Yardımcısını mesleğe kabul etmiştir. Toplam 8.500 kişilik denetim kapasitesiyle etkin ve caydırıcı bir vergi denetimi sistemi oluşturma hedefinde büyük mesafe katedilmiştir.

Öte yandan Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için Performans Değerlendirme Sistemi oluşturulmuştur. Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli biçimde değerlendirilerek sonuçlandırılması hizmet kalitesini artıran unsurlardan biri olacaktır.

Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler, kamu yönetiminin kültürünü, örgüt yapısını, işleyişini, hizmet sunum teknik ve yöntemlerini derinden etkilemektedir. Kamu yönetimindeki bu dönüşüm,yönetimin temel fonksiyonlarından biri olan “denetim”in yöntem ve tekniklerini de yakından etkilemektedir.

Kurulumuz bilgi işlem teknolojilerinden azami ölçüde yararlanma hedefine yönelik olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi kapsamında risk analiz modelleri geliştirmekte, her türlü bilgi,  veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulan VDK Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) üzerinden mükelleflerin faaliyetleri gruplar ve sektörler itibarıyla analiz edilerek mukayeseler yapılmakta ve bu suretle risk alanları tespit edilmektedir.

Vergi Denetim Kurulu, değişen küresel ve ekonomik koşullara hızlı bir şekilde uyum gösterebilen yeni şartlar karşısında farklı ve özgün denetim teknikleri geliştirebilen dinamik bir yapıdadır. Kurulumuz çalışmalarını bağımsızlık, tarafsızlık, nesnellik ve önyargısızlık ilkelerine bağlı olarak yerine getirmektedir. Sadece devletin değil mükellefin de haklarını en üst seviyede korumayı kendine ilke edinmiştir. Bu ilkeler çerçevesinde denetim güç ve kapasitesinin artırılması vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kayıtdışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele edilmesi yolunda etkinliği artıracaktır.

Bu vesile ile 02 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla devraldığımız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevini meslektaşlarımla birlikte objektif, tarafsız ve adil bir şekilde yürüteceğimizi ifade eder, saygılarımı sunarım.